O Nas

KRAJOWA FEDERACJA PRODUCENTÓW ZBÓŻ


logo kfpz miniKRAJOWA FEDERACJA PRODUCENTÓW ZBÓŻ
jest apolityczną, samofinansującą się organizacją rolniczą, reprezentującą interesy polskich producentów zbóż. Poprzez swoją działalność skupiamy się na wspieraniu naszych członków (organizacja non profit).

Od 2003 roku walczymy o prawa ekonomiczne, socjalne i kulturowe naszych członków.

 

CELE KFPZ:

 • Wspólna reprezentacja oraz obrona interesów ekonomicznych skupionych w KFPZ.
 • Kształtowanie podstawowych założeń polityki gospodarczej w dziedzinach o istotnym znaczeniu dla członków KFPZ.

STRATEGICZNE WARUNKI DZIAŁANIA KFPZ:

 • Współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branżowymi, uczestnikami rynku zbożowego (młynarzami, producentami pasz, agencjami informacyjnymi itp.).
 • Utworzenie własnego, rzetelnego i aktualnego systemu informacji oraz analiz rynkowych, opartego na danych od producentów.
 • wykresUpowszechnianie stanowisk w kluczowych dla producentów sprawach na forum Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż, Komisji Europejskiej oraz Komitetu Konsultacyjnego przy COPA/COGECA.
 • Udział w krajowym i wspólnotowym procesie tworzenia prawa rolnego.
 • Edukacja oraz doradztwo rynkowe i ekonomiczne dla producentów ( a także grup) rolnych.
 • Opracowanie i upowszechnienie kalkulacji kosztów produkcji, sugerowanie opłacalnych cen zbóż.
 • Współdziałanie w tworzeniu lobby zbożowego w kraju i za granicą.
 • Organizowanie kooperacji branżowej pomiędzy członkami Federacji, wymiana doświadczeń agrotechnicznych i rynkowych, a także zwiększenie możliwości alternatywnego zagospodarowania zbóż oraz eksportu.
 • Zwiększenie możliwości eksportu oraz alternatywnego zagospodarowania zbóż.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO CZŁONKOWSTWA W FEDERACJI!
Członkostwo w Federacji nadajemy każdemu, kto nie godzi się na utratę pozycji rynkowej i pragnie konkurencyjności polskich gospodarstw zbożowych na światowym rynku zbóż. Tylko działając wspólnie możemy wpływać na sytuację na rynku.

 

MOŻLIWOŚĆ WSTĄPIENIA DO FEDERACJI JAKO:

 • Osoba fizyczna
 • Osoba prawna
 • Członek wspierający

NASZYMI CZŁONKAMI SĄ JUŻ:

 • Rolnicze spółdzielnie
 • Spółki prawa handlowego
 • Rolnicze zrzeszenia stowarzyszenia branżowego
 • Grupy producenckie
 • Gospodarstwa rodzinne

WSTĘPUJĄC JUŻ DZIŚ DO NASZEJ FEDERACJI OTRZYMASZ BEZPŁATNIE:

 • Wiadomości ze świata- e-mail raz w miesiącu.
 • Wiadomości zbożowe- e-mail raz w tygodniu.
 • Wiadomości cenowe z rynku zbóż w okresie żniw, e-mail co najmniej raz w tygodniu.
 • Pocztą biuletyn informacyjny „Świat Zbóż”-3 razy w roku.

WPISOWE I SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Osoby fizyczne i prawne:

 • Wpisowe – 50zł
 • Składka członkowska 0,50zł od tony zboża wyprodukowanego w gospodarstwie członka lecz nie więcej niż 1000zł

POZOSTAŁE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z CZŁONKOSTWA:

 • Stanowisko Członka Federacji w sprawach dotyczących rynku zbóż jest przedstawiane wszelkiej administracji (Ministerstwu Rolnictwa
 • i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komisji Europejskiej oraz władzom lokalnym)
 • Biuletyn informacyjny „Świat Zbóż” wydawany od września 2005 roku.
 • Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach, seminariach konferencjach organizowanych przez KFPZ dotyczących rynku (marketingu), technologii upraw, zbioru i przechowania zbóż oraz polityki branżowej.
 • Bezpłatne doradztwo w dziedzinach dotyczących rynku zbóż.
 • Informacje (telefoniczne, faksem, pocztą elektroniczną) o bieżących notowaniach zbóż na rynku krajowym i międzynarodowym, o potencjalnych klientach, systemie interwencji, prognozach dotyczących popytu, podaży i cen.

 

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl