STATUT Krajowej Federacji Producentów Zbóż w Warszawie

STATUT KRAJOWEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW ZBÓŻ

 • ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE Open or Close

  ROZDZIAŁ I

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

  1. Krajowa Federacja Producentów Zbóż jest dobrowolnym, niezależnym, samorządnym związkiem rolniczych zrzeszeń branżowych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek, grup producenckich, społecznych 
  i gospodarczych organizacji rolników i innych producentów zbóż w Polsce.

  Krajowa Federacja Producentów Zbóż posiada osobowość prawną i działa stosownie do przepisów ustawy 
  z dnia 08 października 1982 roku o społeczno- zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217) oraz zgodnie z niniejszym statutem.
  § 2

  Siedzibą Krajowej Federacji Producentów Zbóż jest Warszawa.

  § 3

  1. Krajowa Federacja Producentów Zbóż działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą. Na terenie swojej działalności Krajowa Federacja Producentów Zbóż może tworzyć Oddziały Wojewódzkie Krajowej Federacji Producentów Zbóż nie mające osobowości prawnej. Zakres uprawnień i zasady organizacji oddziałów określi w drodze uchwały Zarząd Krajowej Federacji Producentów Zbóż.

  2. Krajowa Federacja Producentów Zbóż może być członkiem i założycielem innych organizacji krajowych 
  i zagranicznych.

  § 4

  Krajowa Federacja Producentów Zbóż używa pieczęci z napisem ?KRAJOWA FEDERACJA PRODUCENTÓW ZBÓŻ z siedzibą w Warszawie?. Pieczęć firmowa może ponadto zawierać znak firmowy (logo), który organ stanowiący zatwierdzi odrębna uchwałą.
  Krajowa Federacja Producentów Zbóż może używać innych pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • ROZDZIAŁ II - CEL I ZADANIA KRAJOWEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW ZBÓŻ ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI Open or Close

  ROZDZIAŁ II

  CEL I ZADANIA KRAJOWEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW ZBÓŻ ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

  § 5

  Celem utworzenia Krajowej Federacji Producentów Zbóż jest wspólne podejmowanie działań konsolidujących i aktywizujących członków tej organizacji i innych podmiotów branżowo-rolniczych zajmujących się produkcją zbóż , a także w zakresie kształtowania podstawowych założeń polityki gospodarczej w dziedzinach o istotnym znaczeniu dla członków w szczególności dotyczących:

  inicjowania kierunków kształtowania i podejmowania różnorakich działań na rzecz zapewnienia jakości i rentowności produkcji zbóż,
  inicjowania i realizowania przedsięwzięć organizacyjnych i gospodarczych we wspólnym interesie członków Krajowej Federacji Producentów Zbóż we współpracy z innymi instytucjami 
  i organizacjami, m. in. poprzez podejmowanie wzorcowej działalności producenckiej, handlowej 
  i innej na własny rachunek i dla celów promocji takich sposobów i metod prowadzenia działalności gospodarczej,
  wypracowywanie wspólnych metod działania, w formie doradztwa i konsultacji dla wewnętrznych potrzeb i celów organizacji członkowskich wchodzących w skład Krajowej Federacji Producentów Zbóż i jej członków przy wykorzystaniu znanych metod działania w Unii Europejskiej z nawiązaniem do istotnych i koniecznych form przystosowywanych dla celów krajowych i z poszanowaniem dorobku polskiej kultury rolnej,
  podejmowanie wspólnych działań finansowanych ze środków Krajowej Federacji Producentów Zbóż i innych, a przede wszystkim dotyczących uzyskiwania specjalistycznych informacji, doradztwa, konsultingu i innych form oraz sposobów współpracy i współdziałania członków Federacji 
  i podmiotów z nią współdziałających oraz współ-finansujących i w tym znaczeniu jest to działalność organizacji komercyjnych , pracodawców i profesjonalnych ? PKD 91.1
  § 6

  Zadaniem Krajowej Federacji Producentów Zbóż jest w szczególności:

  reprezentowanie potrzeb i interesów producentów zbóż wobec organów państwowych 
  i samorządowych oraz innych urzędów, organizacji i podmiotów funkcjonujących na rynku krajowym i zagranicznym,
  współdziałanie z innymi organizacjami zawodowymi i branżowymi krajowymi i zagranicznymi, instytucjami doradczymi i służbami rolniczymi w zakresie upowszechniania postępu i nowych technologii w produkcji zbóż, w tym doświadczeń przodujących producentów,
  współpraca z podmiotami gospodarczymi pracującymi w rolnictwie i na jego rzecz, w szczególności z tymi, których członkami i uczestnikami są członkowie Krajowej Federacji Producentów Zbóż,
  działanie na rzecz tworzenia warunków sprzyjających optymalizacji produkcji zbóż
  w gospodarstwach członków zrzeszonych w Krajowej Federacji Producentów Zbóż , 
  w szczególności ilościowemu i jakościowemu wzrostowi produkcji,
  opracowywanie i upowszechnianie kalkulacji kosztów produkcji i sugerowanie opłacalnych cen zbytu,
  prowadzenie działalności oświatowej i branżowej działalności wydawniczej,
  integracja członków Krajowej Federacji Producentów Zbóż.
  § 7

  Krajowa Federacja Producentów Zbóż realizuje zadania statutowe poprzez:

  organizowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej z krajowymi i zagranicznymi podmiotami, placówkami zagranicznymi, organizacjami samorządowymi i pokrewnymi branżowo stowarzyszeniami, zrzeszeniami i federacjami,
  delegowanie przedstawicieli do organizacji, federacji, zrzeszeń i stowarzyszeń krajowych 
  i zagranicznych współpracujących z Krajową Federacją Producentów Zbóż, a także do organów doradczych urzędów państwowych i samorządowych,
  organizowanie spotkań, dyskusji, występowanie z wnioskami i inicjatywami dotyczącymi obowiązujących przepisów,
  udzielanie pomocy w zakresie dostępu producentów do niezbędnych i nowoczesnych środków produkcji zapewniających osiąganie określonych przez Krajową Federację Producentów Zbóż standardów jakościowych,
  prowadzenie doradztwa,
  prowadzenie działań marketingowych mających na celu zorganizowanie produkcji według standardów oczekiwanych przez rynek,
  wprowadzenie wspólnych znaków towarowych i handlowych,
  organizowanie dla członków szkoleń i kursów specjalistycznych, podróży studyjnych krajowych
  i zagranicznych oraz praktyk zawodowych,
  organizowanie pokazów i wystaw dorobku własnego oraz dorobku innych producentów lub instytucji,
  organizowanie i aktualizowanie rynkowych baz danych,
  przygotowywanie materiałów informacyjnych i doradczych, ulotek, broszur i biuletynów,
  w przypadkach, gdy inne formy działania pozostają nieskuteczne, a interesy członków są w sposób wyraźny niedostrzegane lub naruszane organizowanie akcji wyjaśniających i protestacyjnych,
  konsultowanie decyzji istotnych dla środowiska szczególnie związanych z opłacalnością produkcji,
  uczestnictwo w przygotowaniu i opiniowaniu decyzji dotyczących spraw związanych z integracją 
  z Unią Europejską,
  podejmowanie innych działań umożliwiających osiąganie celów i realizacja zadań Krajowej Federacji Producentów Zbóż.
  § 8

  Dla realizacji celów i zadań statutowych Krajowa Federacja Producentów Zbóż może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, której formę ustala regulamin tej działalności uchwalony przez organ stanowiący Krajowej Federacji Producentów Zbóż.

  § 9

  Krajowa Federacja Producentów Zbóż opiera swoją działalność na:
  1) pracy społecznej i współdziałaniu ogółu członków,

  2) współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,

  3) pracy pracowników zatrudnionych przez Krajową Federację Producentów Zbóż.


  Każdy z członków Krajowej Federacji Producentów Zbóż zachowuje pełną samodzielność prawną , organizacyjną i ekonomiczną. Działalność Krajowej Federacji Producentów Zbóż nie może naruszać tej samodzielności, ani też wkraczać w wewnętrzne sprawy członków.

 • ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI Open or Close

  ROZDZIAŁ III
  CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
  § 10
  Krajową Federację Producentów Zbóż tworzą:
  1) członkowie zwyczajni,
  2) członkowie wspierający.
  § 11
  1. Członkiem zwyczajnym Krajowej Federacji Producentów Zbóż staje się: 
  1) każdy z założycieli Krajowej Federacji Producentów Zbóż,
  2) każdy inny producent o którym mowa w § 1 ust. 1 Statutu, który na podstawie podjętej uchwały jego organu stanowiącego lub osób tę wspólnotę tworzących i pisemnej deklaracji przystąpienia , oraz złożonego wniosku zostanie przyjęty w poczet członów uchwałą Zarządu Krajowej Federacji Producentów Zbóż .
  2. Wniosek o którym mowa w ust.1 pkt 2 powinien być rozpatrzony w terminie nie przekraczającym 2-ch 
  miesięcy od daty jego złożenia. W terminie 14-dni od rozpatrzenia wniosku Zarząd zawiadamia pisemnie 
  o podjętej decyzji.

  3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków, składający wniosek może w terminie 30-dni od daty 
  otrzymania odmownej decyzji Zarządu odwołać się do Walnego Zgromadzenia Delegatów.

  4. Walne Zgromadzenie Delegatów rozpoznaje odwołanie na najbliższym posiedzeniu po uprzednim 
  zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej i wysłuchaniu umocowanego przedstawiciela ubiegającego się 
  o członkostwo.

  5. O podjętej decyzji Zarząd w ciągu 14 dni powiadomi wnioskodawcę.
  § 12
  1. Organizacje i instytucje prowadzące działalność związaną pokrewnie z działalnością gospodarczą członków zwyczajnych Krajowej Federacji Producentów Zbóż, a także których działalność związana jest z celami 
  i zadaniami Federacji Producentów Zbóż mogą być członkami wspierającymi.

  2. Do przyjęcie członka wspierającego stosuje się odpowiednio przepisy § 11 .
  § 13
  1. Członkowie zwyczajni Krajowej Federacji Producentów Zbóż mający siedzibę w jednym województwie 
  w oparciu o ich przepisy wewnętrzne wybierają po jednym przedstawicielu do Oddziału Wojewódzkiego Krajowej Federacji Producentów Zbóż .

  2. Przedstawiciele stanowiący Oddział Wojewódzki Krajowej Federacji Producentów Zbóż dokonują wyboru delegatów stanowiących Walne Zgromadzenie Delegatów Krajowej Federacji Producentów Zbóż .

  3. Tryb wyboru delegatów w Oddziałach Wojewódzkich reguluje rozdział VI Statutu.

  4. Niezależnie od delegatów wybieranych w Oddziałach Wojewódzkich , każdy członek założyciel Krajowej Federacji Producentów Zbóż ma prawo do jednego delegata.

  § 14

  Przedstawiciel bądź delegat nie może reprezentować jednocześnie więcej niż jednego członka Krajowej Federacji Producentów Zbóż.
  § 15
  1. Członkostwo w Krajowej Federacji Producentów Zbóż ustaje na skutek:

  1) wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi z zachowaniem 6 - miesięcznego terminu wypowiedzenia,
  2) wykluczenia członka w przypadku umyślnego uchylania się od wykonywania obowiązków statutowych, podejmowania działalności na szkodę Krajowej Federacji Producentów Zbóż,
  3) wykreślenia członka w przypadku nie płacenia składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy,
  4) stwierdzenia braku aktywnego działania w takim samym okresie czasu jak w pkt 3,
  5) likwidacji członka,
  6) faktycznego zaprzestania działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy stwierdzony na podstawie dokumentów finansowych, które członek jest zobowiązany przedstawić na żądanie Zarządu.

  2. Decyzję o wykluczeniu lub wykreśleniu podejmuje Zarząd i zawiadamia o tym fakcie zainteresowanego na piśmie w ciągu 14 dni. Ten może w ciągu 30 dni odwołać się do decyzji Walnego Zgromadzenia Delegatów, które podejmuje decyzję na swoim najbliższym posiedzeniu, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej 
  i umożliwiając wysłuchanie wyjaśnień umocowanego przedstawiciela członka którego sprawa dotyczy. 
  O ostatecznym rozstrzygnięciu zawiadamia się zainteresowanego na piśmie w ciągu 14 dni.

  3. W przypadku zamiaru wykluczenia lub wykreślenia członka Krajowej Federacji Producentów Zbóż należy dokonać z nim ostatecznego rozliczenia w zakresie wynikającym z członkostwa.

  § 16

  1. Członek zwyczajny Krajowej Federacji Producentów Zbóż ma prawo do:

  1) wybierania i bycia wybieranym do organów Krajowej Federacji Producentów Zbóż,
  2) korzystania z wszystkich usług i przywilejów dotyczących zarówno działalności statutowej jak 
  i gospodarczej Krajowej Federacji Producentów Zbóż,
  3) korzystania z pomocy Krajowej Federacji Producentów Zbóż w przypadku naruszania interesów 
  i praw producenta,
  4) posługiwanie się za zgodą Krajowej Federacji Producentów Zbóż wspólnymi znakami towarowymi 
  i handlowymi,
  5) czynnego udziału w życiu Krajowej Federacji Producentów Zbóż, zgłaszania wniosków, przedstawiania propozycji i żądania od organów Krajowej Federacji Producentów Zbóż informacji 
  o jej działalności, bieżących wynikach oraz zamierzeniach na przyszłość,
  6) wystąpienia z Krajowej Federacji Producentów Zbóż po złożeniu pisemnego wypowiedzenia i upływie jego terminu,
  7) przeglądanie rejestru członków Krajowej Federacji Producentów Zbóż,
  8) otrzymania na żądanie odpisu obowiązującego statutu oraz zaznajomienia się z innymi wybranymi 
  i obowiązującymi normami i zasadami,
  9) wglądu w teksty uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.


  2. Członkowie wspierający Krajowej Federacji Producentów Zbóż korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem uprawnień, o jakich mowa w pkt 1, mogą oni uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Delegatów bez prawa do głosowania.

  §17

  Członek Krajowej Federacji Producentów Zbóż jest zobowiązany do:

  1) obrony interesów Krajowej Federacji Producentów Zbóż, wypełniania zadań statutowych 
  i przestrzegania uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów dotyczących utrzymania norm jakości wyprodukowanego zboża i dotrzymywania innych określonych warunków,
  2) informowania Zarządu Krajowej Federacji Producentów Zbóż o wszelkich zmianach stanów organizacyjnych i prawnych swojej jednostki,
  3) uiszczania w terminie wpisowego i regularnego opłacania rocznych składek członkowskich,
  4) korzystania z usług Krajowej Federacji Producentów Zbóż, w szczególności z usług z zakresu jej działalności gospodarczej, zgodnie z treścią składanych deklaracji,
  5) poddawania się ocenom jakościowym i technologicznym zalecanym przez Krajową Federację Producentów Zbóż,
  6) brania czynnego udziału w pracach Krajowej Federacji Producentów Zbóż i jej organów oraz świadczenia na jej rzecz pracy społecznej w wymiarze określonym przez Zarząd.


  § 18

  1. Nowoprzyjęty członek zobowiązany jest do opłacenia w terminie 30 dni od daty przyjęcia wpisowego 
  i składki członkowskiej w obowiązującej wysokości. Roczne składki członkowskie opłacane są przez członków w terminie do 30 dni po dacie odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatów.

  2. Wysokość wpisowego i rocznej składki członkowskiej określają uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów, a przed jego odbyciem uchwały Zgromadzenia Założycieli Krajowej Federacji Producentów Zbóż.

  ROZDZIAŁ IV

  GOSPODARKA KRAJOWEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW ZBÓŻ


  § 19

  1. Fundusze i majątek Krajowej Federacji Producentów Zbóż powstają z:

  1) kwot wpisowego oraz rocznych składek członkowskich w wysokości uchwalonej zgodnie z treścią 
  § 18,
  2) zysku uzyskanego z działalności gospodarczej Krajowej Federacji Producentów Zbóż oraz z tytułu udziału w podmiotach gospodarczych,
  3) dotacji , zapisów i darowizn.

  2. Fundusze gromadzone są na koncie Krajowej Federacji Producentów Zbóż.

  3. Działalność finansową realizuje Zarząd na podstawie planu budżetu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie 
  Delegatów.

  4. Czwarta część rocznej składki członkowskiej w części wykonanej proporcjonalnie do zaplanowanej w 
  budżecie Krajowej Federacji Producentów Zbóż jest przeznaczona na utrzymanie oddziałów wojewódzkich. 
  Wysokość kwot przypadających z tego tytułu każdemu oddziałowi wojewódzkiemu jest proporcjonalna do 
  ilości członków w województwie.


  § 20

  Rok obrachunkowy rozpoczyna się w dniu 1 stycznia a kończy w dniu 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

  § 21

  1. Krajowa Federacja Producentów Zbóż odpowiada za swoje zobowiązania majątkowe całym majątkiem.

  2. Członkowie Krajowej Federacji Producentów Zbóż ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe Federacji do wysokości rocznej składki członkowskiej obowiązującej w danym roku.

  § 22

  Rozliczenia z członkami z tytułu świadczonych przez Krajową Federację Producentów Zbóż usług, w tym również usług wykonywanych w ramach działalności gospodarczej dokonywane są okresowo, na podstawie ich faktycznych kosztów.

 • ROZDZIAŁ IV - GOSPODARKA KRAJOWEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW ZBÓŻ Open or Close

  ROZDZIAŁ IV

  GOSPODARKA KRAJOWEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW ZBÓŻ


  § 19

  1. Fundusze i majątek Krajowej Federacji Producentów Zbóż powstają z:

  1) kwot wpisowego oraz rocznych składek członkowskich w wysokości uchwalonej zgodnie z treścią
  § 18,
  2) zysku uzyskanego z działalności gospodarczej Krajowej Federacji Producentów Zbóż oraz z tytułu udziału w podmiotach gospodarczych,
  3) dotacji , zapisów i darowizn.

  2. Fundusze gromadzone są na koncie Krajowej Federacji Producentów Zbóż.

  3. Działalność finansową realizuje Zarząd na podstawie planu budżetu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie
  Delegatów.

  4. Czwarta część rocznej składki członkowskiej w części wykonanej proporcjonalnie do zaplanowanej w
  budżecie Krajowej Federacji Producentów Zbóż jest przeznaczona na utrzymanie oddziałów wojewódzkich.
  Wysokość kwot przypadających z tego tytułu każdemu oddziałowi wojewódzkiemu jest proporcjonalna do
  ilości członków w województwie.


  § 20

  Rok obrachunkowy rozpoczyna się w dniu 1 stycznia a kończy w dniu 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

  § 21

  1. Krajowa Federacja Producentów Zbóż odpowiada za swoje zobowiązania majątkowe całym majątkiem.

  2. Członkowie Krajowej Federacji Producentów Zbóż ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe Federacji do wysokości rocznej składki członkowskiej obowiązującej w danym roku.

  § 22

  Rozliczenia z członkami z tytułu świadczonych przez Krajową Federację Producentów Zbóż usług, w tym również usług wykonywanych w ramach działalności gospodarczej dokonywane są okresowo, na podstawie ich faktycznych kosztów.

  ROZDZIAŁ V
  ORGANY FEDERACJI PRODUCENTÓW ZBÓŻ

  § 23
  1. Organami Federacji Producentów Zbóż są:
  1) Walne Zgromadzenie Delegatów,
  2) Zarząd ,
  3) Komisja Rewizyjna.
  2. Organy Krajowej Federacji Producentów Zbóż kierują się w swej działalności zasadami demokracji, kolegialności i jawności.

 • ROZDZIAŁ V - ORGANY FEDERACJI PRODUCENTÓW ZBÓŻ Open or Close

  ROZDZIAŁ V
  ORGANY FEDERACJI PRODUCENTÓW ZBÓŻ

  § 23
  1. Organami Federacji Producentów Zbóż są:
  1) Walne Zgromadzenie Delegatów,
  2) Zarząd ,
  3) Komisja Rewizyjna.
  2. Organy Krajowej Federacji Producentów Zbóż kierują się w swej działalności zasadami demokracji, kolegialności i jawności.

 • ROZDZIAŁ VI - WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW Open or Close

  ROZDZIAŁ VI
  WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW

  § 24
  1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest organem stanowiącym Krajowej Federacji Producentów Zbóż.

  2. Walne Zgromadzenie stanowią  delegaci  wybrani na okres 3-lat.

  3. Każdy Oddział Wojewódzki wybiera pięciu delegatów spośród przedstawicieli stanowiących Oddział Wojewódzki niezależnie od prawa członków założycieli do jednego  delegata.

  4. Prawo obsadzenia po jednym mandacie i   zgłaszania kandydatów do przyznania mandatu delegata przysługuje następującym grupom członków Federacji Producentów Zbóż:

  1) rolniczym zrzeszeniom branżowym i stowarzyszeniom ,
  2) spółkom,
  3) spółdzielniom,
  4) grupom producenckim i innym społecznym i gospodarczym organizacjom rolników,
  5) innym producentom zbóż .
  5.    Walne Zgromadzenie Delegatów powinno być zwoływane przynajmniej jeden raz w roku.
  6.    Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek o którym mowa w ust. 8 , przy zachowaniu dwutygodniowego terminu powiadomienia liczonego od daty nadania zawiadomienia listem poleconym do :
  1) wszystkich delegatów Krajowej Federacji Producentów Zbóż wybranych przez przedstawicieli  w Oddziałach Wojewódzkich ,
  2) wszystkich delegatów  wybranych przez członków założycieli Krajowej Federacji Producentów Zbóż.   
  7.   Zawiadomienie winno zawierać wskazanie miejsca i terminu odbycia posiedzenia oraz projektowany   
  porządek posiedzenia. 
  8.   Walne Zgromadzenie musi być zwołane w ciągu 30 dni, jeśli domaga się tego Komisja Rewizyjna   
  Krajowej Federacji Producentów Zbóż lub co najmniej 1/10 członków Krajowej Federacji     
  Producentów Zbóż. Żądanie zwołania musi zostać wyrażone w formie uchwały  -  w obu przypadkach      
  z podaniem przyczyny uzasadniającej żądanie. 
  9.   Każdy delegat uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Delegatów posiada jeden głos. Uczestnictwo musi    
  być osobiste. 
  10.  Walne Zgromadzenie Delegatów otwiera Prezes Zarządu. W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie    
  Delegatów wybiera spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów prezydium Walnego  
  Zgromadzenia  Delegatów w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz. 
  11.  Każde prawomocnie zwołane Walne Zgromadzenie Delegatów jest władne do podejmowania uchwał, bez względu na liczbę uczestniczących w nim delegatów. 
  12. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych  delegatów w sprawach objętych porządkiem obrad. Wyjątkiem jest podejmowanie uchwał dotyczących uchwalania i zmian statutu oraz likwidacji Krajowej Federacji Producentów Zbóż , które wymagają większości głosów 3/4 obecnych delegatów.
  13.   Za wyjątkiem wyboru członków do organów Krajowej Federacji Producentów Zbóż , uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, o ile większość obecnych nie zażąda tajnego głosowania. Przy równej ilości głosów za i przeciw w dwukrotnie powtórzonym głosowaniu, wniosek lub projekt uchwały zostaje odrzucony. 
  14.  W posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Delegatów mogą uczestniczyć bez prawa głosu osoby będące członkami organizacji rolniczych będących członkami Krajowej Federacji Producentów Zbóż. 
  15.   Zarząd może zaprosić na posiedzenia Walnego Zgromadzenia Delegatów inne osoby i organizacje nie będące członkami Krajowej Federacji Producentów Zbóż. 
  16.  Każdemu członkowi Krajowej Federacji Producentów Zbóż , który tego zażąda w trakcie Walnego Zgromadzenia Delegatów należy udzielić informacji w sprawach dotyczących Federacji Producentów Zbóż. Informacji obowiązany jest udzielić Prezes Zarządu lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi wobec wszystkich zebranych, ze względu na przedmiot informacji, może narazić Krajową Federację Producentów Zbóż na szkodę, zostanie ona przekazana zainteresowanemu członkowi na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. W powyższej sprawie decyzje podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
  17.  Z przebiegu Walnego Zgromadzenia Delegatów sporządzany jest protokół, który podpisują członkowie prezydium Walnego Zgromadzenia Delegatów.
  § 25
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
  1) uchwalanie kierunków działalności Krajowej Federacji Producentów Zbóż,
  2) uchwalanie statutu Krajowej Federacji Producentów Zbóż i jego zmian,
  3) określanie zasad finansowania działalności Krajowej Federacji Producentów Zbóż i upoważnianie Zarządu do zaciągania zobowiązań określonej wysokości,
  4) dokonywanie oceny działalności organów Krajowej Federacji Producentów Zbóż , rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej i przyjmowanie tych sprawozdań,
  5) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium dla pełnego jej składu,
  6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i jego Prezesa oraz udzielanie absolutorium dla pełnego składu Zarządu,
  7) podejmowanie uchwał o przyjęciu bilansu oraz przeznaczeniu nadwyżki bilansowej lub pokryciu strat według wniosku Zarządu zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną,
  8) podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał w sprawie wysokości wpisowego oraz rocznej składki członkowskiej,
  9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do podmiotów gospodarczych i innych organizacji,
  10) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
  11) podejmowanie uchwał o likwidacji Krajowej Federacji Producentów Zbóż oraz o jej przyłączeniu do innej jednostki organizacyjnej,

 • ROZDZIAŁ VII - ZARZĄD Open or Close

  ROZDZIAŁ VII
  ZARZĄD
  § 26
  1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Krajowej Federacji Producentów Zbóż i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Zarząd składa się maksymalnie z pięciu członków w tym Prezesa Zarządu i czterech Wiceprezesów.
  3. Zarząd w tym Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym na okres 3 lat.
  4. W skład zarządu , wchodzi po jednym kandydacie wybranym z każdej grupy członków według największej ilości uzyskanych głosów.
  5. Każdej grupie członków o której mowa w § 24 ust. 4 przysługuje prawo zgłoszenia za pośrednictwem ich delegatów kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu. Grupa członków z których zostanie wybrany Prezes Zarządu nie zgłasza kandydatów na pozostały skład Zarządu. Pozostałym grupą członków przysługuje prawo zgłaszania co najmniej jednego kandydata do pozostałego składu Zarządu.
  6. Każdy z członków Zarządu ? nie wyłączając Prezesa Zarządu lub cały Zarząd może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Delegatów przed upływem kadencji w przypadku nie udzielenia absolutorium na pisemny wniosek delegatów.
  7. Zarząd działa kolegialnie na podstawie uchwalonego przez siebie planu pracy. Pracę Zarządu organizuje 
  i kieruje nią Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zarządu. Szczegółowy regulamin pracy Zarządu uchwala Walne Zgromadzenie Delegatów. 
  8. Oświadczenia woli za Krajową Federacji Producentów Zbóż składają dwaj członkowie Zarządu.
  9. Prezes zarządza kieruje jednoosobowo bieżącą działalnością Krajowej Federacji Producentów Zbóż , kierując się w tym względzie uchwałami Zarządu.
  10. Zarząd może także ustanawiać swoich pełnomocników do prowadzenia spraw.
  11. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej trzech członków w tym Prezesa.
  12. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu w nich uczestniczący.
  13. Prezes Zarządu jest osobą reprezentującą pracodawcę w rozumieniu Kodeksu pracy i w zakresie stosunków pracy jest uprawniony do jednoosobowego dokonywania czynności prawnych.
  14. W pierwszej kadencji koszty utrzymania każdego członka Zarządu ponosi ten członek Krajowej Federacji Producentów Zbóż , z której to organizacji rolniczej wywodzi się członek Zarządu. Członek Krajowej Federacji Producentów Zbóż ponoszący koszty utrzymania członka Zarządu Krajowej Federacji Producentów Zbóż samodzielnie określa zasady zatrudnienia i finansowania udziału swojego członka udziałowca , wspólnika lub pracownika w pracach organu Krajowej Federacji Producentów Zbóż. Zasada ta może zostać uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów rozciągnięta na każdą kolejną kadencję.
  15. Członków Zarządu obowiązuje dochowanie tajemnicy służbowej i handlowej, w przeciwnym razie ponosić będą solidarnie odpowiedzialność przed Krajową Federacją Producentów Zbóż.
  16. Zarząd może zatrudnić pracowników administracji dla prowadzenia spraw Krajowej Federacji Producentów Zbóż.
  17. Wnioski członków Krajowej Federacji Producentów Zbóż skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego na piśmie.


  § 27
  1. Zarząd jest odpowiedzialny za rozwój Krajowej Federacji Producentów Zbóż i za prawidłowe wprowadzanie w życie zadań uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Delegatów i odpowiadające jego intencjom, oraz za działalność gospodarczą, sprawy pracownicze i ochronę majątku. 
  2. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych 
  w ustawie lub w statucie do kompetencji pozostałych organów, a w szczególności:
  1) prowadzenie interesów Krajowej Federacji Producentów Zbóż,
  2) kierowanie działalnością Krajowej Federacji Producentów Zbóż i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  3) tworzenie wewnętrznej struktury organizacyjnej,
  4) opracowanie projektów przeznaczenia nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat z działalności gospodarczej,
  5) sporządzanie bilansów i składanie sprawozdań ze swej działalności Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zgromadzeniu Delegatów, 
  6) rozpatrywanie spraw o członkostwo i jego pozbawienie,
  7) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów, 
  8) zawieranie umów, negocjowanie kontraktów i dokonywanie innych czynności w imieniu Krajowej Federacji Producentów Zbóż,
  9) zaciąganie niezbędnych zobowiązań w granicach ustalonych uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów,,
  10) uchwalanie planów działalności rzeczowo-finansowej.

 • ROZDZIAŁ VIII - KOMISJA REWIZYJNA Open or Close

  ROZDZIAŁ VIII
  KOMISJA REWIZYJNA
  § 28
  1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Krajowej Federacji Producentów Zbóż. 
  W swoich działaniach ma prawo wglądu do wszelkich rejestrów, dokumentacji i sprawozdań , stanów aktywów i pasywów oraz może żądać zapewnienia przy tym pomocy ze strony osób zatrudnionych 
  w Krajowej Federacji Producentów Zbóż. 
  2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów spośród osób obecnych ? nie wyłączając osób nie będących delegatami , w głosowaniu tajnym na okres 3 lat. Ilość członków Komisji w danej kadencji określa Walne Zgromadzenie Delegatów 
  w uchwale o wyborze członków. 
  3. Walne Zgromadzenie Delegatów może odwołać Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji w przypadku nie udzielenia jej absolutorium. 
  4. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego. 
  5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący co najmniej 1 raz w roku z zachowaniem 10 dniowego terminu zawiadomienia o planowanym posiedzeniu. Posiedzenie Komisji musi być zwołane na pisemny wniosek co najmniej 3 jej członków, z podaniem powodów. 
  6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy jej członków. Przy jednakowej liczbie głosów każdy z członków głosujący przeciwko wnioskowi lub projektowi uchwały może wnieść wniosek o reasumpcję i żądać przeprowadzenia powtórnego głosowania. W innym przypadku, a także przy jednakowej liczbie głosów w powtórnym głosowaniu, wniosek zostaje odrzucony. 
  7. Członek Komisji Rewizyjnej nie może głosować w sprawie dotyczącej bezpośrednio jego lub jego najbliższej rodziny. 
  8. Komisja Rewizyjna może powoływać komisje doradcze, w skład których mogą wchodzić również osoby nie będące członkami Federacji Producentów Zbóż. 
  9. Szczegółowy regulamin pracy Komisji Rewizyjnej uchwala Walne Zgromadzenie Delegatów. 
  10. Posiedzenia Komisji są protokołowane. 
  11. Uchwały sporządzone w formie pisemnej muszą być podpisane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków i wpisane do księgi protokołów.
  § 29
  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrolowanie i nadzorowanie całokształtu działalności statutowej oraz gospodarczo-finansowej Krajowej Federacji Producentów Zbóż , w szczególności badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  2) składanie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań z przeprowadzonych kontroli działalności oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  3) wnioskowanie do Zarządu o zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów,
  4) opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących przeznaczenia nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat,
  5) wnioskowanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

 • ROZDZIAŁ IX - LIKWIDACJA KRAJOWEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW ZBÓŻ Open or Close

  ROZDZIAŁ IX
  LIKWIDACJA KRAJOWEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW ZBÓŻ
  § 30
  1. Likwidacja Krajowej Federacji Producentów Zbóż dokonywana jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.
  2. Czynności związane z likwidacją dokonywane są przez Komisje Likwidacyjną wybraną przez Walne Zgromadzenie Delegatów, która zobowiązana jest zawiadomić organ rejestrowy o likwidacji.
  3. Majątek pozostały po likwidacji powinien być przekazany następcy prawnemu lub w jego braku Krajowej Radzie Izb Rolniczych.
  4. Z czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie , które doręcza się do właściwego sądu rejestrowego.

  Tekst jednolity Statutu w niniejszym brzmieniu został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu 
  w dniu 24 lutym 2005 r.

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl